Sun* Inc. Recruitment
Digital Creative Studio
Digital Creative
Studio
As a Digital Creative Studio, Sun* always prioritize the spirit of owning the products, thinking creatively in any project to bring the most "awesome" experience to end-users.
With two service lines namely "Creative & Engineering" and "Talent Platform", Sun* has always been step by step with technology creating great value for society.

Digital Creative Studio

 • Creative & Engineering
 • Talent Platform
Sun* Inc. Recruitment

In the Creative & Engineering field, there are more than 1500 members including engineers, designers and strategic consultants. We continuously advise our clients on many different fields such as product development, business strategy planning and support for Digital Transformation for large enterprises.

User-centricity is the core of design thinking

When shaping each product concept, Sun* takes “user-centric design” into serious consideration. Starting from product research, the team needs to solve questions such as: whether the product really solves the end-user problem, what the value to be provided is, whether the user feels comfortable with these experiences.

A group of experts in technology, design and business

Sun* image is a Studio, gathering experts including engineers, UX designers, IT consultants, business consultants, development directors, product owners with the spirit of always finding solutions passionately, constructing the future. The world we are aiming for is the world in which people with passion and ambition create new values for better society.

Skills accumulated in start-up product development process

Nguồn tri thức phong phú trong lĩnh vực sáng tạo giá trị, được gặt hái từ quá trình phát triển hơn 300 sản phẩm

Sun* Inc. Recruitment
Sun* understands that abundant human resources and talent are an important factor to realize great ambition in constructing a world with technological solutions. Not only creating a vibrant learning and self-development environment for the company's staff, Sun* also creates numerous values from the human resource training ecosystem, through associating with many prestigious and powerful organizations in Vietnam and around the world.

Hệ sinh thái đào tạo nguồn nhân lực

Thiết lập hệ sinh thái riêng để bồi dưỡng nhân tài công nghệ thông tin, dựa trên kiến thức và kỹ năng từ chương trình giáo dục sáng tạo/kỹ thuật tại các cơ sở lập trình.

 • Tiếp thu và tích lũy kiến thức
 • Xây dựng giáo trình gốc
  Description
 • Triển khai đào tạo
  Description
6Trường liên kết

Kết hợp với các trường đại học

Đào tạo nhân lực công nghệ thông tin có thể hoạt động tích cực ở Nhật Bản nhờ hợp tác Doanh nghiệp – Viện/Trường tập trung ở các quốc gia ASEAN, với mục tiêu mở rộng phạm vi toàn cầu.

 • Partner University: 9 universities Vietnam
  1. Hanoi University of Science and Technology
  2. The University of Danang-University Science and Technology
  3. Vietnam National University Hanoi-University of Engineering and Technology
  4. Vietnam National University HCMC-University of Engineering and Technology
  5. Vietnam National University Hanoi-University of Science
  6. Phenikaa University
 • Indonesia
  7. Gadjah Mada University
  8. University of Indonesia
 • Malaysia
  9. Malaysia-Japan International Institute of Technology
 • Universities that offer the program: 3 universities Brazil
  10. University of Campinas
  11. Federal University of Minas Gerais
  12. University of São Paulo

Chúng tôi hướng đến mục tiêu mở rộng đào tạo kỹ sư nội địa, thông qua những khóa học đang được triển khai ở Việt Nam.

Let’s make it Happen Together
Vẫn chưa có đủ bạn bè để thực hiện mục tiêu của chúng tôi về “một Thế Giới mới mọi người đều có thể đắm mình trong việc tạo ra giá trị”